I Ogólnopolski Festiwal „Muzyka otwiera duszę”

Aktualności


Logowanie

Adres email:

Hasło:

Wprowadź tekst z obrazka:

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?
Zgubiony login?
Więcej info...

I Ogólnopolski Festiwal „Muzyka otwiera duszę”

7-9.07.2017r.

Sierpc, PL

KARTA_zgloszeniowa_2017_muzyka_otwiera.doc

 

 

 

REGULAMIN

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Muzyka otwiera duszę”

7-9.07.2017r.

 

I.             Organizatorzy:

I Ogólnopolski Festiwal „Muzyka otwiera duszę” organizowany jest przez Kingę Rutkowską i Natalię Zalewską oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Kinga Rutkowska i Natalia Zalewska są również pomysłodawczyniami Festiwalu.

 

II.            Cele Festiwalu:

-Zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,

-Promocja osób utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,

-Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

 

III.          Miejsce i czas trwania:

Festiwal będzie się odbywać w dniach 7-9.07.2017r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki
w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc.

Harmonogram festiwalu:           
07.07.2017r. – Warsztaty Wokalne dla uczestników Festiwalu prowadzone przez dr Annę Kamalską.

08.07.2017r.- Przesłuchania Festiwalowe na Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

09.07.2017r.- Ogłoszenie werdyktu Jury i Koncert Galowy.

 

IV.          Warunki udziału w Festiwalu:

1. Proces rejestracji i udziału przebiega trzyetapowo:

a. etap rejestracji- należy do dnia 8.06.2017r. drogą mailową przesłać wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy na adres:muzykaotwieradusze@wp.pl
Do maila należy dołączyć demo jednego z wykonywanych utworów (dopuszczalne video)
w –format .mp3, .mp4, .avi

b. etap kwalifikacji zgłoszeń- lista osób zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie przesłana uczestnikom drogą mailową a także udostępniona na stronie internetowej: www.muzykaotwieradusze.pl.tloraz www.ckisz.sierpc.pl w dniu 12.06.2017 r.

c. etap udziału- każdy uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Festiwalu, do dnia 16.06.2017 r.ma obowiązek:

- uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 60 zł za osobę (decydująca jest data wpływu na rachunek bankowy ). Opłatę wpisową należy dokonać w postaci przelewu na konto Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc.      
nr konta 40 1240 3204 1111 0010 4910 4812 (z dopiskiem - imię i nazwisko uczestnika, opłata akredytacyjna Muzyka Otwiera Duszę )

-przesłania aranży do piosenek zgłoszonych na Festiwal (wyszczególnionych w karcie zgłoszenia).
Prosimy o wysoką jakość aranżu. Akceptowalne formaty to:    
       a).mp3-bitrate nie mniej niż 320 Kb/s           
       b).wav         
na adres mailowy: muzykaotwieradusze@wp.pl(z dopiskiem:Imię, Nazwisko wykonawcy „ARANŻE FESTIWALOWE”).           
Przesłane aranże zostaną wykorzystane podczas występów festiwalowych. Dopuszczalne są aranże z nagranymi tzw. chórkami. W dniu przesłuchań każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie kopie aranży wykonywanych utworów, nośniki: płyta CD lub pendrive (preferowane oba nośniki jednocześnie) i przekazać je Organizatorowi w przypadku trudności technicznych. W przypadku awaryjnego użycia nośniki na życzenie wykonawcy zostaną mu zwrócone po występnie festiwalowym.

- przesłania zdjęcia wykonawcy (preferowany format paszportowy, format .jpg) na adres mailowy: muzykaotwieradusze@wp.pl (zdopiskiem:Imię, Nazwisko wykonawcy).

                d. W przypadku, gdy któryś z zakwalifikowanych wykonawców nie spełni wymienionych           powyżej  warunków zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych uczestników.

                e. Harmonogram festiwalu zostanie zamieszczony do dnia 03.07.2017 r. na stronie        internetowej festiwalu: www.muzykaotwieradusze.pl.tl oraz na stronie internetowej CKiSz:   www.ckisz.sierpc.pl

2.Organizator informuje, że dane osobowe oraz wizerunek uczestników utrwalony w czasie trwania całego Festiwalu, będą wykorzystane przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji Festiwalu „Muzyka otwiera duszę”zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

V.           Uczestnicy:

1. Konkurs przygotowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I. Soliści-wiek od16 do 18lat

II. Soliści-wiekod 19 do 25 lat

2.O przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

3.Uczestnicy oraz opiekunowie powinni posiadać aktualny dokument tożsamości.

4.Podczas Festiwalu każdy uczestnikwykonuje2 utwory. Jeden utwór w języku polskim
a drugi w języku angielskim.

5. Występy uczestników konkursu oceniane będą przez jury złożone z osób wybranych przez Organizatora. Decyzje jury będą oparte oich wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.

6. Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:

7. Organizator dopuszcza możliwość występu uczestnika Festiwalu z wykonywanym na żywo akompaniamentem - samodzielnie bądź z akompaniatorem (zapewniamy wyłącznie fortepian)

VI. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody pieniężne
i rzeczowe. Dodatkową Nagrodą będzie Sesja nagraniowa w Profesjonalnym Studio Muzycznym.

Przyznana zostanie również Nagroda Grand Prix, którą jest Nominacja na Międzynarodowy Festiwal „Orfeusz w Italii” (09-15.09.2017r.) Lido di Jesolo-Wenecja.

 

Uwaga! Uczestnik, który zdobędzie Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w każdej następnej edycji Festiwalu w tej samej kategorii wiekowej.

 

VII. Obowiązujące zasady :

1.Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania uczestników oraz ich opiekunów.
2.Organizator zapewnia obiadtylko dla uczestników w dniu przesłuchań Festiwalowych i w dniu Koncertu Galowego. W czasie trwania całego Festiwalu będzie można odpłatnie korzystać z baru
z przekąskami znajdującego się w CKiSz w Sierpcu.       
3.Organizator informuje, że miejsca noclegowe dla uczestników będą zarezerwowane w hotelu
w Sierpcu za opłatą w wysokości 50 zł/os pod warunkiem wcześniejszego zaznaczenia tego faktu
w karcie zgłoszenia.      
4. Instytucje lub osoby delegujące uczestników do udziału w Festiwalu, zobowiązane są do ubezpieczeniakażdego delegowanego uczestnika na czas podróży i pobytu na Festiwalu.
5. Organizator zastrzega, że uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów
z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
6. Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników niepełnoletnich podczas Festiwalu ponoszą opiekunowie. Każda instytucja lub osoba delegująca uczestników winna zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami.     
7. Organizator informuje, że impreza, a w szczególności występy festiwalowe,będąutrwalane,
a następniemogą być promowane wszelkimi znanymi metodamipoprzez kanały internetowe, radiowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w Festiwalu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorówwizerunku uczestnika.
8. Organizator informuje, że ze względu na zapewnienie jednakowych warunków dla wykonawców
i pracy komisji korekcja częstotliwościowa mikrofonów używanych podczas przesłuchań oraz sprzętu do odtwarzania akompaniamentu zostanie ustawiona na jednakowym wyrównanym liniowo pod względem charakterystyki częstotliwości poziomie dla wszystkich wykonawców. Nagłośnienie festiwalu zostanie zrealizowane w Sali Widowiskowej CKiSz na liniowo wyrównanym systemie firmy JBL VERTEC skorygowanym do charakterystyki pomieszczenia, w którym będą odbywać się przesłuchania.

9. Organizator oferuje jeden typ mikrofonów dla wszystkich wykonawców: SHURE Beta 58A w wersji bezprzewodowej bez możliwości zmiany na jakikolwiek inny model mikrofonu.

10.Organizator nie dopuszcza stosowania wszelkich rodzajów efektów dźwiękowych oraz procesorów i układów zmieniających sygnał z mikrofonu wykonawcy.

11.Organizator zapewnia uczestnikom garderoby oraz sale do rozśpiewania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich pozostawione. Sale nie są zamykane na klucz ani dozorowane.

12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.

VIII. Kontakt:

Szczegółowych informacji udzielą:

W sprawach organizacyjnych (zgłoszenia uczestników, wpłaty):
Marcin Kowalczyk-instruktor ds. muzyki w CKiSz,tel. 24 275 2493 wew. 104

Przebieg festiwalu (etapy konkursu, przesłuchania konkursowe, koncert galowy)
Kinga Rutkowska – 516160651;
Natalia Zalewska – 512151462. 

Biuro festiwalu:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu                                                                                                    
ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc                                                                                                          

E-mail: muzykaotwieradusze@wp.pl

 

 

 

 

 

 
Krystyna Maria Piotrowska